دوره مطالعات نوروزی کوشش ۳ - نوروز ۱۳۹۷

 

دوره مطالعات نوروزی کوشش ۲ - نوروز ۱۳۹۶

 

دوره مطالعات نوروزی کوشش - نوروز ۱۳۹۵

 

همایش انگیزشی کوشش (باحضور علی میرصادقی) - تیر ۱۳۹۵

همایش جامع معرفی رشته های تحصیلی - مرداد ۱۳۹۵